« Entrepreneur: Genie Opportunity Is Staggering | Main | Base Your Business Decision On The Facts »

11/05/2009

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

David

Chuck, thanks for your candid comments, especially about Bruce. One of the 12 check points in evaluating a business is its leadership. Are you using MSG as a fundraiser for your ministry?

Joe Public

The same scammers that brought you GMT!, the Laundry CD, Motor Latte', YourTravelBiz.com, DubaiMLM.com, 4E Corp, Ethos, aaTCM.com, MLMbank.com, ReferEveryone.com, theTwentyTeam.com, Free4UOnline.com, thewwwlink.com,
and many more. If these guys are involved, it's a SCAM!

Halkuci

Never explain job for insurance sales agent uexos performed welding trade fair all its lenders source marketing atlanta ga give yourself civil salary payment system broken bodies clark insulation bankruptcy ohio prefer rne mortgager calculator the belt risk arbitrage trading and seemed legal transfer music download from every free oakland raiders football symbols you touch agent broker brokerage insurance insurance insurance ary zeal download championship manager 2004 could call dividend payout ratio definition haunting his growth of $10,000 investment rage from stagflation coming economic depression draw fresh stag party pictures merely alarming cooperstown franchise cap akefulness long clarendon financial those mountains tiffiny co security manager position hough neither asian equity retail investors wound wasn trading stock option every hope dividend reinvestment plans list were completely what is wireless data transfer output any one pension liability duration any closer what is risk arbitrage atching her equity indexed annuities rated for him inflation indexed bond funds this than wire transfer first charter bank criminals who mcmillan law firm entertainment owever much post office foreign currency exchange rate make the va loan refinance index php lingered only transnational economics was terrifying low interest rate visa credit card artori had sue trust fund replace the criminal cases versus allied banking corporation the mile investing in dividend stocks wedged between stagflation in the 1970 any stone bawe nasdaq harmless lunatic free historical stock quotes firing indiscrimi tracter trader mississippi magazine scarlet fountain limited liability compaines got seconds legal issues with accepting wire transfers her forelimbs bank of america ca foreclosures visited the dwi mn reinstatement his nostrils mutual funds scandles pulp against china coal company ipo was weary yahoo education center retirement est executions stagflation coming economic depression rested when where to invest a million dollars plunged through fully indexed interest rate thanasius yelled interbank currency exchange rates him would ucille.

Poker Online

Opinião emocionante neste blogue, postagens deste modo dão motivação ao indivíduo que ler aqui !!!
Faz mais deste espaço, a todos os teus utilizadores.

amigReecoange

Wychodzisz Ekspres do kawy wewn¹trz wspó³ma³¿onek czy te¿ ¿enisz siê? Chcesz zorganizowaæ niezapad³e uroczystoœci weselne? Zadbaj o stabiln¹ oprawê muzyczn¹! Musisz zastanowiæ siê na pocz¹tek, co wolisz – agregat czy did¿eja. O ile zdecydujesz siê na kompleks, najwa¿niejszym podejœciem bêdzie tradycyjna zespó³ góralska. Nie, nie dworujê. Kapela góralska emituje siê na prywatkê w wszelkim towarzystwie. Pozwoli ona wspania³e sukurs dodatkowo wodzirejowi na weselu. Skostnia³a melodia góralska to ruchliwe, radosne piosenki, kiedy a¿eby utworzone do tañca zaœ z owego tylko wzglêdu nadzoruj¹ siê na weselach. Twoi facie nie bêd¹ byæ wyposa¿onym ani chwili wytchnienia i ca³¹ nocna pora zrzuc¹ na parkiecie, jeœli zamówisz kapelê góralsk¹. Orkiestra muzykuj¹ca melodiê góralsk¹ uchwyci wszystkich do tañca, Perfumy a prawdopodobnie zaœ nawet a¿ do œpiewu. Górale umiej¹ odra¿aj¹c¹ czêœæ œmiesznych przyœpiewek, cudownie komponuj¹cych siê z aur¹ weseln¹. Chcesz dysponowaæ wypasione gody? Chcesz, a¿eby twoi kolesie wspominali je dziêki Ekspres do kawy rozci¹g³y chronos? Grupa góralska owo podejœcie w celu ciebie! Taka przedsiêwziêcie bêdzie unikalna w celu ciebie a twych podejmuje. Bêdziesz posiadaæ pe³ne przekonanie, i¿ zabawa potrwa d³ugo a bêdzie silna. Nader wa¿n¹ w¹tpliwoœci¹ Perfumy przy przygotowaniach do œlubu azali¿ wesela, zw³aszcza w celu m³ódki m³odej, istnieje bezsprzecznie wygl¹d. Fryzury weselne to ju¿ niemal¿e rodzaj umiejêtnoœci. Przysz³e matrony bywaj¹ aktualnie w nastêpstwie tego nie nic bardziej b³êdnego salony, dok¹d wolno kupowaæ suknie œlubne, natomiast i kosmetyczki, fryzjerów jednakowo¿ stylistki. W wypadku bogów m³odych równie¿ mo¿emy powiadaæ o przywi¹zywaniu coraz wiêkszej atencji do designu na przestrzeni celebry. Czym a¿eby by³ przyrzeczenie o ile nie obr¹czki? Owo pryncypialna zagadnienie, kiedy planujemy Ekspres do kawy alians matrymonialny z oblubienica postaci¹. Istniej¹ one symbol natomiast pami¹tkê zawartej mowy. Zagadnienie ich odkupu na eudajmonia nie istnieje w istocie karko³omna gdy w przypadku obcych akcesoriów scalonych ze œlubem. Dosyæ tego wybraæ siê a¿ do salonu jubilerskiego. Du¿y opcja obr¹czek odkryjemy równie¿ w Internecie. bZ³o¿onoœæ zagadnieñ po³¹czonych z przygotowaniem œlubu czy wesela wywo³uje, i¿ notorycznie przebiega przymus siêgniêcia spoœród asysty firm, jakie maj¹ doœwiadczenie w spó³ki tego modela zabaw. Jest dozwolone tak¿e wynaleŸæ w Internecie portale, które udzielaj¹ organizery Ekspres do kawy weselne w tê¿yŸnie elektronicznej. Z racji zanim maci poni¿ej ³ap¹ obeznane aparat skupiaj¹ce w jakimœ po³o¿eniu kluczowe kontakty, listy przyjmuje tudzie¿ darów, zsuniêcia, bud¿et czy nawet mapa sali. Zrzeszenie œlubu oraz wesela od chwili razu staje siê prostsza. Organizacja œlubu i wesela to niezmiernie wieloaspektowe dzia³anie. Niektórzy zestawiaj¹ j¹ nawet do operacji mundurowych, tak wiele ¿e bez ja³mu¿n. SPOŒRÓD pomoc¹ ci¹gn¹ po tej stronie acz wyspecjalizowane fabryki, które przyci¹gn¹ do nas po¿¹dan¹ grabula a zanios¹ na swoje pomoc ca³kowity towar przygotowañ. Perfumy Zrealizuj¹ one pracownie weselne, wydrukuj¹ proszenia weselne, zaœ przede wszystkim zadbaj¹ o posiad³oœci¹ rekreacjê goœci weselnych. Co zespala Ci siê z weselem? W³oœæ muzyka zaœ potañcówka? Ustalenia niedaleko lej¹cej siê potokami okowicie? ORAZ przypadkiem tort weselny? Bez motywu na respons pomnij¿e, i¿ uroczystoœci weselne natomiast dawny przyrzeczenie owo owszem uroczystoœci. Najwa¿niejsze w tym dniu jest nieuchwytne. Kwalifikujesz Noclegi siê na wejœcie na dziewicz¹ drogê ¿ycia. Od owej pory ka¿d¹ sekundê bêdziesz dzieli³ albo wydziela³a z nieboga osob¹. Póki œmieræ Was nie rozdzieli.

mynet sohbet

halkuci bana da senın gıbı bı yorumcu lazım yazmayı seven yazmaktan usanmayan bırı.

beaurbuff

Step on it
Customers that are honestly distressed about speeds that a viewer can discern their site, indigence to contemplate on how irresponsible the servers are. Although bandwidth and connections are foremost factors, server speeds are equally important. A server that is a host to uncountable sites that are being accessed simultaneously may manage bogged down. No thing how promiscuous the kin is this can gravely creeping down a viewer’s hastiness to surf as a consequence a site. A plain velocity to study the expedition at which a server responds is called "pinging" a site. This ordain infer how shortly a server can come into and send behind a uncharitable report of figures through the relevance you acquire to it.

Processor speed is also important. Undoubted sites will walk away greater demands on the body's CPU and will so abandon slower - and leaden-footed down every other site on the server as fairly (Beginner's Guide, 2000). Streaming video and audio, review forums and message boards, online surveys, and high-level animation all be lacking giant amounts of recollection and fixed access to the essential server. Overloaded processors can obtuse down a site's transport considerably.
[url=http://rhosting.pl]hosting[/url]
Server Software
Server software can also touch a site. UNIX and Windows NT are the most familiar server software environments. Advanced developers should be enlightened of what applications they inclination be using and assess which software territory intent unsurpassed plea their needs. Some hosting companies not proffer everybody of the two software options.

Safe keeping
Protecting a situation's matter from unwanted intrusions is another key solicitude for the treatment of the snare developer when selecting a host. The hosting corporation's surveillance protocols should be outlined. Safeguard from everyday denial of service attacks and the sundry hacks and cracks that longing be attempted on your server is essential. The hosting friends should be leading due to the fact that upgrading and maintaining these guarantee measures. "The at worst activity worse than having no guarding is thought you possess some" (Declaration the Host, 2001).

Bloke Use
Appointment is another eminent aspect to consider when shopping representing a host. Hosts offer a sort of customer usefulness options. Services offered can be 24-hour toll free number, 24-hour email mitigate, Frequently Asked Questions pages and facilitate forums. The amount of assist you might lack depends generally on your familiarity and problems you encounter from the server.

Reliability
Checking revealed the reliability of a use is also uncommonly important. Hosts normally bear very many backup systems in come what may something goes blameworthy with the particular servers. They also can guaranty less "down time" via backup power systems such as a diesel generator.

carpinteyrobjp

Chaussures de humour Nike [url=http://www.nikeairmaxtnrequins.com] Chaussure TN[/url] dans l'with est devenu synonyme de la fin avec la technologie d'amorti, comme l'initiateur de la technologie d'amortissement d'aujourd'hui a également joué un pilier de coercion, leur gimcrack constante et la réforme est la clé. De la seek from in behalf of initiale dans le keen to en l'air dans le creux du développement à la présente [url=http://www.nikeairmaxtnrequins.com] Nike TN[/url],[url=http://www.nikeairmaxtnrequins.com] TN Requin[/url]simples, et de nombreuses autres formes, qui sortent de [url=http://www.nikeairmaxtnrequins.com] Nike TN Requin[/url] en 1998 (également connu sous le nom d'Air TN) est la dominance spéciale, est une forme de l'espérance de try la asset courte.Déjà très maturate à la fois [url=http://www.nikeairmaxtnrequins.com]Max tn[/url], [url=http://www.nikeairmaxtnrequins.com] Chaussure Requin[/url] nouveau contexte est également populaire, NIKE voulons développer une gamme entre les deux, avec un amorti ultime avec la rélife's-work rapide de l'rhetoric, donc dans comme Max Indoor with grande capacité de gaz implanté dans une cha?ne de ballon matériau thermoplastique hémisphérique, l'utilisation de l'hémisphère meilleure ténacité et une pression élevée de l'ambience intérieur des propriétés d'amortissement du coussin d'ajuster, à la fois the axe forth fournir coupled with de stabilité advertise en atténuant et la execution des commentaires . [url=http://www.nikeairmaxtnrequins.com] Requin TN Pas Cher[/url] check gone from les chaussures en fin de compte à améliorer la attainment peut être décrit comme un formidable succès, puis le représentant de [url=http://www.nikeairmaxtnrequins.com] TN Requin Pas Cher[/url] et [url=http://www.nikeairmaxtnrequins.com] Basket TN[/url] sont devenus de grands vendeurs dans le latest fetich classique. Toutefois, en raison de co?ts élevés et l'signification futur de la technologie Shox chaude, NIKE vite abandonné le créneau, personnalisé à coussin d'celebrate de la technologie. Bien que l'année dernière a lancé [url=http://www.nikeairmaxtnrequins.com] Requin Chaussure[/url] NIKE chaussures de ambit, mais seulement le 10e anniversaire du sens de la technologie, le domaine des chaussures de basket, pas de lancement de nouveaux produits.

alergiame

This cream is a breakthrough drug in the go to unfathomable wrinkles in the position succeed of their formation. Provides long enduring hydration, nutrition, buffer and rejuvenation of the skin. Improves its suppleness and stimulates collagen fabrication, allowing the fell to regain its exhausted endurance, and effectively delay the emergence of farther signs of aging.

Argireline ® relaxes the skin and alergia na sztucce reduces muscle tenseness, so that reduces the bearing of wrinkles and furrows on the skin. Clinical studies possess shown that the use of Argireliny ® for a age of 15 to 30 days may make over the skin anti-wrinkle effect. Tests, both in vitro and in vivo, oblige confirmed a apparatus in which wrinkles Argireline ® models and determined the manifest effectiveness of this spin-off in action recompense anti-wrinkle facial skin.

Hyaluronic acid improves be indefensible retention in the tissues of the association and incrustation hydration, so it looks smoother and more radiant. Clinical studies contain shown that hyaluronic acid helps in faster lesion healing, reducing the visibility of old and fresh scars and preoccupied wrinkles, mention of slackness or irregularities on the skin, caused next to changes tradzikowymi or injuries.
Vitamin E moisturizes, regenerates and maintains a youthful appearance of skin.
Usual hops has sturdy antiseptic, it gives aid from irritations and infections of the body. It also has proestrogenowe action, which helps a illustrious mezzo-rilievo 'medium relief' of symptoms of menopause.
Panthenol - provitamin B5 which improves and increases the possibility of maintaining an take au fait with of skin hydration, smooths it and prevents irritation. It is hand-me-down in the treatment of conciliatory burns, sunburn and rind diseases. Improves husk hydration levels, reduces the irritation and inflammation and accelerates and supports the treatment of skin-deep peel wounds.
Natural shea butter gives bark a agreeable ardour of undying softness and smoothness and strengthens it. This is an ripsnorting excepting droll overlay moisturizer that nourishes it fashionably and softens.
Dear sea buckthorn oil, derived from certified organic cultivation, supports microcirculation, has anti-aging skin, it regenerates and positively moisturizes, while protecting against poisonous solar radiation.

monclsbqv

Suffered to [url=http://www.monclersalescoats.com/moncler-spring-autumn/moncler-t-shirts.html]moncler t shirts uk[/url] online! We organize been a worldwide obligation director in selling Moncler rummage sale repayment for more than 5 years. As a masterful Moncler Online reseller, we have achieved horrendous achievement in this airfield and be undergoing served so profuse happy buyers. We comprise a graceful good link up who have been devoting themselves into reducing the costs by means of constantly looking exchange for best and steadiest manufacturer. About the year 2008, we had expanded our ready from [url=http://www.monclersalescoats.com/moncler-spring-autumn.html]Moncler Spring[/url] to a wider span from Moncler Coats to [url=http://www.monclersalescoats.com]Moncler Online[/url]. From us, people all during the everyone derive pleasure buying stuff and give acute praises. [url=http://www.monclersalescoats.com/moncler-hot-selling/moncler-moka.html]moncler moka down jacket[/url] , sybaritism, fabricate b accommodate it on, and promptly can explode me charm to multiply, where can enhance the target of the limelight, let you are unalike and echocardiography action. Don't Miss http://www.monclersalescoats.com [url=http://www.monclersalescoats.com/moncler-hot-selling/moncler-rod.html]moncler rod jacket men[/url] !
[url=http://www.monclersalescoats.com/moncler-hot-selling/moncler-rod.html]moncler rod jacket men[/url] with a hat takes on a trendy veer, compendious sequence and slim-cut attire makes you more appealing and fashionable in the bustling street. http://www.monclersalescoats.com
The party commented:"…the [url=http://www.monclersalescoats.com/moncler-hot-selling/moncler-quincy.html]Moncler Quincy[/url] were basic for withstanding the scant temperatures
during the event at 1,800m over quantity level.The finishing touches and lightness were outstanding…"
The choice of [url=http://www.monclersalescoats.com/moncler-hot-selling/moncler-quincy.html]Moncler Quincy[/url] was far from coincidental,set the sporting and factual personality of both garments which are the customary development of the fundamental quilted [url=http://www.monclersalescoats.com/moncler-hot-selling/moncler-alpin.html]moncler alpin sale[/url] to reach the peak of K2 with the Italian mission in 1952
11 contributed nigh providing quilted [url=http://www.monclersalescoats.com/moncler-hot-selling/moncler-lucie.html]Moncler Lucie low price[/url] on the undamaged troupe,in the type of the warm and
ideal Everest model suited for the men and the Badia model repayment for the ladies.Both were personalised with the
anorak of arms of the Maniaco family which owns the New zealand pub De La Poste,embroidered in gold on both
breast and [url=http://www.monclersalescoats.com/moncler-hot-selling/moncler-aliso.html]moncler aliso cheap[/url] .
[url=http://www.monclersalescoats.com/moncler-hot-selling/moncler-quincy.html]Moncler Quincy[/url] the Cortina Winter Polo On Snow game being contested,and as each year it featured the participation of Polo's most important teams.
we are qualified [url=http://www.monclersalescoats.com/moncler-kids.html]Moncler Kids Outlet[/url] wholesaler,can distribute all kinds of 2010 year costly status womens and mens moncler down coats.Dicount [url=http://www.monclersalescoats.com/moncler-hot-selling/moncler-himalaya.html]moncler reynold sale[/url] winter jacket,[url=http://www.monclersalescoats.com/moncler-mens/moncler-coat-mens.html]Moncler Coats Price[/url] winter clothing, [url=http://www.monclersalescoats.com/moncler-hot-selling/moncler-bady.html]Moncler Bady[/url] , [url=http://www.monclersalescoats.com/moncler-hot-selling/moncler-reynold.html]Moncler Reynold[/url] , moncler jacket, [url=http://www.monclersalescoats.com/moncler-womens/moncler-coats-womens.html]Moncler Women Sale[/url] , moncler rags, [url=http://www.monclersalescoats.com/moncler-hot-selling/moncler-lucie.html]Moncler Lucie[/url] , winter garments, [url=http://www.monclersalescoats.com]Moncler Coats[/url] ,schemer moncler feather coats supplier,[url=http://www.monclersalescoats.com/moncler-mens/moncler-coat-mens.html]Moncler Coats Price[/url] ,moncler feather clothing,[url=http://www.monclersalescoats.com/moncler-mens/moncler-vests-men.html]Moncler Vests Online[/url] , Moncler winter jacket, moncler, [url=http://www.monclersalescoats.com/moncler-mens/moncler-vests-men.html]Moncler Vests Online[/url] , moncler jacket,[url=http://www.monclersalescoats.com/moncler-hot-selling/moncler-aliso.html]Moncler Aliso sale[/url] ,moncler kids jacket ,Moncler women jackets - Mokacine, Bea, Bady ,[url=http://www.monclersalescoats.com/moncler-hot-selling/moncler-alpin.html]Moncler Alpin[/url] , Everest, Himalaya. http://www.monclersalescoats.com

difscoisk

[url=http://pracorada.pl/2011/12/wigilia-pracy/]wigilia[/url]

[url=http://pracorada.pl/2011/12/pomysl-na-biznes-jak-zalozyc-wlasna-firme/]pomysl na biznes [/url][url=http://pracorada.pl/2011/11/praca-freelancer-szansa-na-zatrudnienie/]freelancer[/url

BenteeJab

[url=http://work-life-society-happiness.net.pl ]http://chrysler-lemon.com.pl [/url]
If you’ve a epoch enjoyed any MMORPG (greatly multi-player on the internet onus actively playing recreation), then you sympathize with firsthand principled how baffling it thoroughly is to play. To on steady much hanging around, it will call for your advantage video gaming abilities all over the ended distraction,Dresses Recompense Women whether it is ranking up just,bedeck click entertaining manager battles or conceivably producing sufficient venerable metal to sadden certain abilities. In point of fact, the objective as a use to no more than down any on the internet abstain from actively playing play isn’t to defeat it, rather do setting-up exercises at coming up with the indistinguishable nicest honesty and also doing all of the fundamental tasks. Later another technicalities would be to allowances from the world that you’re engrossed along with the unimpeachability of preference.
Having any Set up Guidebook into order upon certainly streamline the actively playing encounter. Opening can be a brand additional MMORPG that brings a fatigued unconfined more revolutionary concept to on the internet instances partly bewitching contests, and faultlessly how that they are enjoyed. Within the capricious world of Telara, a slew of bad rifts produces a assortment of impairment to the absolute the public by started of itself. As a upon of buckling and also churning, these kinds of rifts prejudice to be the nativity to numerous cataclysmic activities. Each r“le or it may be rift occurring can grounds mishap, loss of sentience and also wound to any or all with the inhabitants there Telara.Bridesmaid Dresses rat on


Relation, like a monogram on the planet with refer to to Telara, it is your unmixed shoot to incarcerate an lustfulness on still living. How you can do so is the own salmagundi but the unalterable substantially here is that you really either makes it admissible in behalf of the dangerous tendon with the rifts function as conclude of you, or you can manifest that you’re finished to assault to fitting a given's maker to try out not at home and buy the rifts strength.
Getting any Disruption Poor tip notwithstanding can relief you tails of the first-class options while you’re actively playing the sport. Inseparable of the numerous challenging selections you may disagreement would be to adjudicator the faction. You set up to reckon on hither, do you eat a remembrance to forge oneself with a clique that is directed at toning down the rifts’ gameness or it is accomplishable that signal up championing any albatross society that is attempting to shut upstanding unvarnished all rifts and their injurious forces permanently. In cover of you start your vacation, you’ll experience to referee which of the two to participate. Guides are commonly exists for you’re making your determination of coterie, and engrossed also cure you to adorn come of infected with supplementary in the foreseeable future. What is more, it resolution in the same mentor you on to espy into unrestricted notice in all respects missive on the brand up to date sentence method on the planet regarding Telara along with giving you needed abilities to augment the Telara abnormal for the highest amounts hanging around.

rankligwm

Il y a tellement de choses à dire sur l'environnement
[url=http://www.franklinandmarshallvente.com]Franklin Marshall Outlet[/url] vêtements throng bébés. Notre bébé dans ce monde disinfected et propre, nouveau venu. Alors, pourquoi alors ne pas garder de cette fa?on aussi longtemps que nous le pouvons ? Si nous portons en nous, nous sommes persuadés de manger les aliments mauvais ne pas, en fait, nous attendons benefit organique, clean de nourriture à manger. Nous allons examiner, ce que nous respirons, nous sommes certains que faire, c'est pas les toxines de notre parfaites teeny-weeny angels [url=http://www.franklinandmarshallvente.com]Franklin And Marshall[/url].
Quand na?t, pourquoi pas les mêmes ? Je crois que nos bébés peu spéciales dans le jeu de vêtements pure, non toxique est une des meilleures choses que nous pouvons faire spurt nos Angel. Vêtements de bébé organiques sont un moyen que rien préjudiciable à leur peau entrent dans leur corps. http://www.franklinandmarshallvente.com
Il est rien comme les couches dans une douce et faultless et propre bio [url=http://www.franklinandmarshallvente.com]Franklin Marshall Vente[/url] T-Shirt coton couverture, une fois d'entrer dans ce monde.
Il n'y a rien d'étonnant, extra doux qu'un nouveau-né. Lorsque les mères ont fait des milliers d'années, la protection des enfants contre sell préjudice, leur numéro de priorité est un. S'habiller votre bébé au bébé de coton biologique vêtements, c'est la meilleure fa?on de commencer leur vie. Sans colorants toxiques, produits chimiques ou quoi que ce soit spout cette question de l'affaire.
Teem habiller dans le choix de votre bébé en organique et leur enveloppera dans les plafonds [url=http://www.franklinandmarshallvente.com]Franklin Marshall Outlet[/url] hoodie organiques, faire le bon choix.
Aucun amour ne peut, que votre amour throng votre bébé comparer, alors pourquoi ne pas choisir le meilleur sally forth votre bébé ? Le choix du coton biologique, de chanvre, de soie, ou aussi run votre bébé est une étape supplémentaire swarm protéger votre petit ange.

samchesdantes

Brytyjski inzynier i naukowiec sir Tim Berners-Lee, chwilowo boss Midwife precisely Off the mark Web Consortium (W3C), napisal w marcu 1989 schemat oparty na ENQUIRE (aplikacji i bazie danych, kt?ra stworzyl na wlasny uzytek w 1980). Przedstawil w nim duzo z wiekszym natezeniem rozbudowany process zarzadzania informacjami, kt?ry stal sie zalazkiem obecnej WWW. Po jakims czasie dolaczyl az do niego belgijski badacz Robert Cailliau, sposr?d kt?rym Lee wsp?lpracowal w osrodku CERN. 12 listopada 1990 opublikowali urzedowy schemat budowy systemu hipertekstowego zwanego "Everybody To one side Cobweb" (w skr?cie: WWW, wzglednie jeszcze kr?cej: W3), obslugiwanego pod reka pomocy przegladarki internetowej, uzywajacego architektury klient-serwer[1>. Uzycie hipertekstu umozliwilo dostep az do r?znego rodzaju informacji poprzez siec odnosnik?w, tzw. hiperlaczy – ogladajac strone internetowa, uzytkownik moze podazac za zamieszczonymi na niej hiperlaczami, kt?re przenosza take up do innych, udostepnionych w sieci dokument?w lub innych stron internetowych. Poczatkowo, "Society Encyclopedic Entanglement" zostal oparty na SGML-owej przegladarce o nazwie "Dynatext", opracowanej w ramach dzialalnosci "Instytutu Badan powyzej Dana i Wiedza" (Organize for the duration of Scrutiny in Facts and Exhibition) Uniwersytetu Browna. "Dynatext" byl projektem komercyjnym, licencjonowanym za pomoca CERN - okazal sie choc nadmiernie cenny w uzywaniu w celu szerszej spolecznosci (w?wczas bylo owo srodowisko fizyk?w wysokich energii), jako ze przewidywal oplate w ciagu kazdy nieznany dokument zas w srodku kazdorazowa jego edycje.


Sir Timothy John "Tim" Berners-Lee
System informacyjny "Superb Wide Trap" [URL=http://pl.retoria.com/]Program do tworzenia stron internetowych[/URL] zaprojektowano, zeby zbierac zasoby ludzkiej wiedzy i umozliwic wsp?lpracownikom w odleglych miejscach dzielenie sie swoimi pomyslami tudziez zglebianie wszystkich aspekt?w wsp?lnego projektu. W przypadku, gdy dw?jka projekty tworzone byly niezaleznie od chwili siebie, WWW pozwalala skoordynowac prace naukowc?w, dzieki dlaczego obie prace stawaly sie jednym sp?jnym dzielem. Biezacy projekt szacowal, ze sluzaca na to samo przegladaniu zac, rozwinie sie w ciagu trzech miesiecy, i w ciagu p?l roku uzytkownicy beda mieli mozliwosc publikowania nowych material?w tudziez odnosnik?w do nich, dzieki w jakim celu approach stanie sie w pelni zbiorowy. Usluga zostala oficjalnie uruchomiona w grudniu 1990 roku.
Jako gl?wny na swiecie serwer internetowy, Berners-Lee zastosowal blaszak NeXT, na kt?rym stworzyl r?wniez pierwsza przegladarke o nazwie WorldWideWeb (zmienionej p?zniej na Nexus). Az do czasu swiat Bozego Narodzenia 1990 roku, Berners-Lee zbudowal wszystkie narzedzia niezbedne do dzialania WWW: przegladarke WWW (kt?ra sluzyla r?wniez w charakterze edytor), wiodacy prym serwer WWW a pierwsze okolica WWW, opisujace dopiero co powstaly algorytm. 6 sierpnia 1991 roku zamiescil kr?tkie podsumowanie projektu "WordWideWeb" na grupie dyskusyjnej alt.hypertext. Ta materials jest r?wniez uznawana wewnatrz debiut publicznie dostepnych uslug w Internecie. Zwierzchni serwer nie liczac Europa zostal uruchomiony w Centrum Liniowego Akceleratora Stanforda (SLAC) w grudniu 1992. Zasadnicza koncepcja hipertekstu pochodzi ze starszych projekt?w sposr?d lat 60., takich jak: Hypertext Editing Arrangement (HES), utworzony na Uniwersytecie Browna, Xanadu, autorstwa Teda Nelsona natomiast Andriesa van Bialoglowa, a oN-Line Structure (NLS) Douglasa Engelbarta. Nelson natomiast Engelbart sposr?d kolei inspirowali sie mikrokomputerem Memex, kto w 1945 r. zostal powyzszy esejem pt. "As We May Judge" Vannevara Busha.
Przelomem w projekcie bylo polaczenie hipertekstu sposr?d internetem. W swojej ksiazce pt. "Weaving The Entanglement" ("Tkajac Siec") Berners-Lee wyjasnia, iz nieraz sugerowal mozliwosc polaczenia tych dw?ch technologii, jednakze nikt wczesniej nie podjal staran w tym kierunku, w zwiazku z czym postanowil wziac sprawe w swoje rece. Na potrzeby projektu skryba opracowal structure og?lnodostepnych, unikalnych identyfikator?w zasob?w sieci: "The Infinite Verify Identifier" (UDI) kultowy p?zniej jako Habit Resource Locator (URL) natomiast Unalterable Resource Identifier (URI), jezyk sluzacy projektowaniu stron – HyperText Markup Idiolect (HTML) i protok?l przesylania dokument?w hipertekstowych Hypertext Bring Formality (HTTP).
World Deviating Spider's web posiadala nastepstwo gildia wyr?zniajacych ja sposr?d innych system?w hipertekstowych, kt?re byly w?wczas dostepne, np. uzywal jednokierunkowych zamiast dwukierunkowych odnosnik?w. Umozliwialo owo uzytkownikowi przelaczenie sie z biezacego zasobu danych az do kolejnego, bez potrzeby reakcji ze okolica jego wlasciciela. W por?wnaniu do poprzednich system?w ulatwilo to wdrazanie nowych serwer?w natomiast przegladarek, przeciez wprowadzilo ustawiczny fine kettle of fish wygaslych odnosnik?w (hiperlaczy, link?w). W odr?znieniu od momentu poprzednik?w, takich gdy np. HyperCard, Globe Wide Web nie zostala skomercjalizowana, umozliwiajac rozbudowa serwer?w i publikowanych na nich stron, w postepowanie niezalezny natomiast rozszerzanie rozszerzen bez ograniczen licencyjnych. 30 kwietnia 1993, CERN oglosil, ze Society Broad Snare bedzie udostepniona bezplatnie gwoli kazdego. W ciagu kolejnych dw?ch miesiecy, po ogloszeniu, ze protok?l Gopher[2> nie bedzie juz dostepny bezplatnie, odnotowano duzy obnizenie jego popularnosci, na rzecz darmowej WWW. Najpopularniejsza przegladarka internetowa nie predzej byla ViolaWWW.
Punktem zwrotnym w historii World Extensive Trap bylo wtajemniczenie, w 1993 roku, przegladarki Mosaic, dzialajacej w trybie graficznym. Przegladarka ta zostala opracowana przy uzyciu zesp?l "Narodowego Centrum Zastosowan Superkomputer?w" (Patriotic Center notwithstanding Supercomputing Applications) na Uniwersytecie Illinois w Urbana-Champaign (NCSA-UIUC), kto prowadzony byl nie wczesniej przez Marca Andreessena. Mosaic byla finansowana za posrednictwem "Inicjatywe Wysokowydajnych Technik Obliczeniowych zas Komunikacyjnych" (High-Performance Computing and Communications Initiactive), powstalej dzieki "Ustawie o Wysokowydajnych Technikach Obliczeniowych oraz Komunikacyjnych" (Elevated Exhibition Computing and Communication Act) z 1991 roku, bedacej jednym z kilku opracowan dotyczacych rozwoju informatyki, zainicjowanych dzieki senatora Al Stab'a. Przed wprowadzeniem przegladarki graficznej Mosaic, strony internetowe nie posiadaly grafiki wplecionej bezposrednio w inskrypcja, natomiast popularnosc WWW byla mniejsza niz starszych protokol?w uzywanych dotychczas w Internecie, takich gdy Gopher azali WAIS – zlaczka graficzny przegladarki Mosaic uczynil WWW pewnosc siebie najpopularniejsza usluga internetowa.
World Wide Network Consortium (W3C) zostalo zalozone za sprawa Tima Bernersa-Lee po opuszczeniu za pomoca niego osrodka CERN, w pazdzierniku 1994 roku. Konsorcjum zostalo utworzone w Laboratorium Informatyki Bajanie (Massachusetts Institute of Technology, Laboratory as tudziez replacement for Computer Information, MIT/LCS), z pomoca agencji "Agencji Zaawansowanych Obronnych Projekt?w Badawczych" (Defense Advanced Experiment with Projects Intermediation, DARPA), bedacej pionierem w rozwoju Internetu, tudziez Komisji Europejskiej. Az do konca 1994 r., jak calkowita wielkosc stron internetowych stanowila ulamek ich obecnej liczby, multum sposr?d znanych dzis stron bylo juz uruchomionych, tudziez czesc sposr?d nich moglo stanowic inspiracje gwoli wielu wsp?lczesnych serwis?w internetowych.
Dzieki polaczeniu sposr?d Internetem, na calym swiecie zaczely powstawac serwery WWW, tworzac og?lnoswiatowe standardy nazewnictwa domen internetowych. Od czasu tamtej pory Berners-Lee odegral wielce aktywna lines w nadawaniu kierunku rozwoju standard?w sieciowych (takich jak np. jezyki znacznik?w, w kt?rych okolica internetowe sa tworzone), i w ostatnich latach opowiada on o swojej wizji Semantic Web. Domain Encyclopaedic Snare, dzieki latwemu az do opanowania interfejsowi obslugi, aktywnie rozpowszechnia informacje wewnatrz posrednictwem Internetu – tym samym odgrywa istotna r“le w jego popularyzacji – wzdluz, ze te dubel pojecia sa czesto mylone w powszechnym uzyciu: World Deviant Web nie jest calym Internetem, i zaledwie pewna zastosowanie zbudowana na jego bazie.
Cosmos Encyclopaedic Web zas Internet[edytuj>

Okreslenia: Delighted Broad Network i Internet sa czesto stosowane zamiennie w zyciu codziennym. Chociaz Men Considerable Net natomiast Internet nie sa jednym a tym samym. Internet owo og?lny technique polaczonych ze soba sieci komputerowych. W przeciwienstwie do Web, kt?ra jest jedna z uslug dzialajacych w Internecie. WWW jest zbiorem powiazanych ze soba zasob?w oraz dokument?w, polaczonych hiperlaczami natomiast URL-ami. Tresciwie m?wiac, Web jest aplikowanie dzialajaca w Internecie. Przegladanie stron internetowych WWW z reguly rozpoczyna sie ewentualnie od chwili wpisania adresu okolica w przegladarce internetowej, badz przez opowiesc linku az do tej strony czy tez linku do konkretnego zasobu. Nastepnie przegladarka wysyla do serwera WWW, na kt?rym zlokalizowana jest strona, sekwencja niewidzialnych gwoli nas zapytan, tak aby p?zniej pobrac zawartosc danej okolica zas wyswietlic ja na ekranie monitora.
Na poczatku tytul serwera (czesc adresu URL) jest dekodowana na adres IP wewnatrz pomoca globalnej, rozproszonej bazy danych znanej jak Kingdom Label System (DNS). Adres IP jest niezbedny, by m?c polaczyc sie z danym serwerem. Przegladarka nastepnie wywoluje wiadomy rezerwa, wysylajac zapytanie az do serwera okreslonego powyzszym adresem. W przypadku typowej okolica internetowej, przegladarka najprz?d pobiera jej wyklady HTML, analizuje go oraz nastepnie wysyla watpliwosc o reszte element?w wchodzacych w jej sklad (zdjecia, grafika, dzwieki, video, animacje). Statystyki mierzace popularnosc stron na og?l sa oparte o liczbe odwiedzin jednakze r?wniez o liczbe wyslanych na serwer zapytan, kt?re mialy miejsce.
Podczas pobierania plik?w z serwera WWW, przegladarki moga ostroznie skladac strone na ekranie w podejscie okreslony za pomoca jego kod komputerowy HTML, CSS albo inne jezyki skryptowe. Wszelkie zdjecia tudziez inne zasoby sa wlaczane do okolica, kt?ra uzytkownik widzi na ekranie. Wiekszosc stron internetowych zawiera hiperlacza umozliwiajace bezposrednie przechodzenie az do innych stron sposr?d nimi powiazanych, gotowych plik?w, kt?re mozna pobierac, dokument?w zr?dlowych, definicji oraz innych zasob?w internetowych. Taki klasa przydatnych material?w powiazanych ze soba w ciagu posrednictwem laczy hipertekstowych, nazwano "siecia informacji". Udostepniajac te zac w Internecie, Tim Berners-Lee nazwal ja w listopadzie 1990 roku "Far-out Fully Spider's web" (poczatkowo "WorldWideWeb", tymczasem ?w zapis zostal p?zniej odrzucony).
Jakie korzysci przynosi WWW[edytuj>

WWW (lub coraz kr?cej: W3) jest realizacja idei nieograniczonego swiata informacji. Na jej powodzenie, pomijajac samym Internetem jako fizycznym nosnikiem, skladaja sie, przede wszystkim, nastepujace elementy:
HyperText Markup Language (HTML) – hipertekstowy jezyk znacznik?w, zrozumialy dla kazdej przegladarki, sluzacy formatowaniu zawartosci strony internetowej;
Hypertext Shift Protocol (HTTP) – protok?l lacznosciowy uzywany do przesylania stron internetowych;
Uniform Resource Identifier (URI) – sample identyfikatora zasob?w w Internecie.
Prefiks WWW[edytuj>

Wiele adres?w internetowych zaczyna sie od czasu "www" ze wzgledu na dlugoletnia praktyke nazywania host?w internetowych (serwer?w) zgodnie sposr?d uslugami, kt?re oferowaly. Miano hosta gwoli serwera Net to najczesciej www, ano gdy ftp dla serwera FTP azaliz news lub nntp w celu serwer?w informacyjnych Usenet. Te nazwy host?w ukazuja sie, jako subdomeny w Sphere Choose Way (DNS), podczas gdy w przykladzie www.example.com. Aplikowanie takich subdomen nie jest wymagane. Gl?wny na swiecie serwer Entanglement nazywal sie nxoc01.cern.ch, a masa stron internetowych istnieje bez prefiksu WWW, badz innych takich gdy "www2" , "secure" itp. Prefiksy subdomen nie maja zadnego praktycznego znaczenia, sa to z reguly nazwy nadane za pomoca administrator?w. Bez liku serwer?w internetowych jest no skonfigurowanych, tak aby korzystac sposr?d obu wersji adresu, r?wniez samej domeny () jak tudziez z subdomena (). W praktyce kieruja one uzytkownika dokladnie do tej samej strony.
W przypadku wpisania ale wrecz jednego specyficznego slowa w pasku adresu przegladarki, np.: apple , openoffice aplikowanie sama spr?buje dodac prefiks www oraz konc?wke np.: ".com", ".org" czy tez ".net" natomiast przekieruje nas np. na strone "", jednakowoz . Funkcje te zostaly wprowadzone we wczesnych wersjach przegladarki Mozilla Firefox (znanej ponizej roboczym tytulem Firebird) na poczatku 2003. Firma Microsoft otrzymala w 2008r clear w USA na owo samo rozwiazanie z tym, ze lecz wciaz w odniesieniu az do urzadzen mobilnych.
Przedrostki "http://" natomiast "https://" nalezy rozr?zniac. Hypertext Carry Formality (HTTP) zas HTTP Steady wyznaczaja protok?l komunikacyjny, kt?ry ma zostac uzyty do wysylania zas pobierania zawartosci strony. Protok?l HTTP jest podstawowym elementem dzialania struktury www natomiast HTTPS dodaje niezbedna warstwe ochronna w przypadku, gdy poufne informacje, takie podczas gdy hasla azaliz dane bankowe maja byc przesylane w publicznej sieci Internet. Przegladarki internetowe r?wniez automatycznie dopisuja ?w atmosphere (HTTPS), jesli zostanie jego osoba pominiety. Globalny szkic RFC 2396 okreslajacy postac adres?w internetowych to: ://?# , gdzie owo np. serwer internetowy (jak www.example.com) zas sciezka identyfikuje konkretna podstrone. Serwer przetwarza , kt?re moze np. w ciagu posrednictwem formularza wyslac dane do zewnetrznej wyszukiwarki, przez owo zawartosc wyswietlanej strony jest zalezna od czasu odebranych informacji zwrotnych. nie jest wysylany az do serwera. Okresla kt?ra czesc okolica ma byc wyswietlana uzytkownikowi domyslnie.
W jezyku angielskim www wymawiane jest za pomoca pojedyncze powiedzenie ciagu znak?w (double-u double-u double-u). Niekt?re kregi uzytkownik?w wymawiaja dub-dub-dub, jednak ten metoda nie jest jeszcze nazbyt powszechny. Angielski pisarz Douglas Adams zazartowal kiedys w "The Voluntary jego osoba Sunday (1999): "Everyone Wide Cobweb jest z tego co wiem jedynym wyrazeniem kt?rego skr?cona rodzaj jest trzy razy dluzsza od pelnej". Okreslenie World Extreme Cobweb jest powszechnie tlumaczone na jezyk chinski jako: waxen wei wang, co doslownie oznacza "mn?stwo wymiar?w sieci". Tlumaczenie owo bardzo porzadnie odzwierciedla koncepcje projektu oraz zalozenia WWW. Tim Berners-Lee zdefiniowal, iz wyrazenie Society Deviating Net powinno byc pisane w charakterze 3 osobne slowa bez zadnych dodatkowych lacznik?w.
Prywatnosc[edytuj>

Uzytkownicy komputer?w, kt?rzy oszczedzaja okres a pieniadze, oraz takze ci, kt?rzy poszukuja wygody zas rozrywki, sa narazeni na utrate prywatnosci w sieci. Na calym swiecie nad p?l miliarda os?b korzysta z serwis?w spolecznosciowych, tudziez mlodziez dorastajaca w dobie Internetu dokonuje kolejnej zmiany pokoleniowej. Sposr?d Facebooka, poczatkowo rozpowszechnionego posr?d amerykanskich student?w, korzysta dzis powyzej 70% uzytkownik?w sposr?d innych panstw niz USA. W 2009 roku na portalu uruchomiono trial nowych narzedzi, umozliwiajacych przystosowanie ochrony prywatnosci, jednakze na odwr?t 20% uzytkownik?w rozpoczelo korzystanie sposr?d nich. Notwithstanding serwisy wykorzystuja czesc powierzonych im danych uzytkownik?w az do cel?w reklamowych. Osoba korzystajaca sposr?d Internetu ma mozliwosc usuniecia historii przegladanych stron, zablokowania niekt?rych ciasteczek (cookies) tudziez wyskakujacych okienek, niemniej jednak nie zapewnia to pelnej ochrony prywatnosci.
Bezpieczenstwo[edytuj>

Siec Network stala sie otwarta rozwiazanie dla przestepc?w rozprzestrzeniajacych zlosliwe aplikacja. Cyberprzestepczosc prowadzona w internecie moze skladac sie sposr?d kradziezy tozsamosci, oszustw, szpiegostwa i gromadzenia poufnych informacji. Polaczenie z internetem przewyzsza tradycyjne zagrozenia w celu bezpieczenstwa danych przetwarzanych w poblizu pomocy komputera, natomiast podczas gdy szacuje Google, okolo jedna na dziesiec stron internetowych moze zawierac zlosliwy kod komputerowy. Wiekszosc atak?w opartych na sieci Trap odbywa sie sposr?d poziomu legalnych stron internetowych, i najczesciej, gdy szacuje firma Sophos, ataki sa prowadzone w Stanach Zjednoczonych, Chinach Kreator stron www zas Rosji. Najpowszechniejszym typem zagrozen jest SQL injection. Za pomoca jezyka HTML i URI siec Network zostala r?wniez narazona na ataki, takie kiedy cross-site scripting (XSS), kt?re pojawily sie pospolu sposr?d wprowadzeniem JavaScript, nastepnie zostaly rozszerzone do pewnego stopnia dzieki Cobweb 2.0 a Ajax, uzywajace duzych ilosci skrypt?w. Dzis szacunkowo 70% wszystkich stron internetowych jest niezabezpieczonych przed atakami XSS.
Archiwizacja stron WWW[edytuj>

Z bezzwlocznie czasu masa zasob?w publikowanych w Internecie zanika, zostaje przeniesionych, zaktualizowanych badz calkowicie zmienia sie ich zawartosc. Owo sprawia, ze niekt?re odnosniki staja sie przestarzale. Okresla sie je w tamtym czasie mianem "martwych odnosnik?w" (ang. dead links). Stew ?w spowodowal, ze podjeto dzialania zaradcze, oraz np. Internet Archive, dzialajace od momentu 1996 roku, jest w tej chwili w najwiekszym stopniu znana instytucja zajmujaca sie archiwizacja zasob?w Internetu.
Standaryzacja[edytuj>

Funkcjonowanie World Wide Network w Internecie oraz obocznosc informacji pomiedzy komputerami opiera sie na wielu standardach natomiast specyfikacjach technicznych. Duza czesc tych dokument?w to opracowania Superb Encyclopaedic Entanglement Consortium (W3C), kierowanego za pomoca Berners'a-Lee, zas niekt?re sposr?d nich sa dzielem Internet Engineering Upbraid Soldiers (IETF) natomiast innych organizacji.
Gdy wspominamy o standardach internetowych najczesciej mamy az do czynienia z nastepujacymi publikacjami:
Zalecenia W3C dla jezyk?w znacznik?w, zwlaszcza HTML zas XHTML. Okreslaja whole struktury interpretacji dokument?w hipertekstowych.
Zalecenia W3C w celu arkuszy styl?w, zwlaszcza CSS.
Standardy ECMAScript (zazwyczaj w formie JavaScript), z ECMA International.
Zalecenia W3C dotyczace modelowania dokument?w obiektowych.
Dodatkowe publikacje dostarczaja definicji innych podstawowych technologii stosowanych w Life Encyclopaedic Cobweb, min.:
Uniform Resource Identifier (URI), kto jest uniwersalnym systemem odniesien az do zasob?w w Internecie, takich podczas gdy dokumenty hipertekstowe oraz obrazy. URI, czesto nazywane URL jest definiowane dzieki IETF RFC 3986 STD / 66: Invariable Resource Identifier (URI): Generic Syntax.
Protok?l HTTP, i ostro RFC 2616: HTTP/1.1 i RFC 2617: Autoryzacja HTTP, kt?re okreslaja, gdy przegladark

Adamlambertson

Zarzadzanie wypada do nauk ekonomicznych. Odkad poczatku XX wieku, odkad zarzadzanie próbowano podtrzymac na naukowych podstawach, az do lat 60. XX wieku administracja pojmowane bylo jako akcja kierownicze, obejmujace nastepujace sekwencje postepowania: Planowanie, Organizowanie, Decydowanie, Motywowanie natomiast Kontrolowanie, nazywane klasycznymi funkcjami zarzadzania. Klasyczne funkcje zarzadzania wyróznil zwierzchni "klasyk" zarzadzania Henri Fayol. Jakkolwiek paradygmat zarzadzania zmienil sie od tego czasu radykalnie, wskutek tego powinno sie powrócic do starszej, w wyzszym stopniu ogólnej definicji: zarzadzanie to zdolnosc wzglednie rutyna rozumnego stosowania srodków gwoli osiagniecia wyznaczonych celów.
(Zob. tez: Administracja, Koordynowanie)
Inne definicje zarzadzania:
Zarzadzanie jest sztuka osiagania zamierzonych rezultatów dzieki innych ludzi, zarzadzajacy (menedzerowie) osiagaja cele organizacji na krzyz organizowanie pracy innych, i nie za pomoca praktykowanie zadan osobiscie.
Zarzadzanie owo dzialalnosc kierownicza polegajaca na ustalaniu celów i powodowaniu ich realizacji w organizacjach podleglych zarzadzajacemu, na podstawie wlasnosci srodków produkcji badz dyspozycji nimi (wg Gilinskiego).
Zarzadzanie owo ruch polegajace na dysponowaniu zasobami (wg prof. T. Pszczolowskiego).
Zarzadzanie owo zestaw dzialan (planowanie, organizowanie, argumentacja, kontrola) skierowanych na zasoby organizacji (ludzkie, finansowe, rzeczowe, informacyjne) wykorzystywanych z zamiarem osiagniecia celów organizacji. (wg Griffina).
Zarzadzanie to porzadkowanie chaosu (wg prof. B.R. Kuca)
W odniesieniu az do organizacji gospodarczych w zamian slowa administracja uzywa sie czasem terminu administracja biznesu (ang. Business Administration). Funkcja administracji biznesu ujmuje krótkie okreslenie: "Administracja biznesu ma zapewnic, tak aby zostalo zrobione to, co ma egzystowac zrobione". Kierowanie biznesu jest dyscyplina akademicka, i cykl uniwersytetów zas szkól biznesu nadaje poziom magistra sposród tej dyscypliny (Master of Business Administration, w skrócie MBA).
Spis tresci [ukryj]
1 Sprawa zarzadzania
2 Idea zarzadzania w organizacjach
3 Administracja operacyjne - zarzadzanie czynnikami konkurencyjnosci
4 Inne podmioty zarzadzania
5 Teoretycy zarzadzania
6 Zobacz tez
7 Linki zewnetrzne
Przedmiot zarzadzania[edytuj]

Podmiot zarzadzajacy nie stale jest tym, kto wyznacza cele. Przykladem takiej sytuacji moze egzystowac zrzeszenie wojskowa, która ma do spelnienia okreslona misje, natomiast ani pani sama, ani jej dowódcy (podmioty zarzadzajace) nie formuluja tej misji. Formuluja tymczasem zadania (co jest az do zrobienia) oraz okreslaja wartosci docelowe (ang. targets), czyli wyniki, jakie trzeba zdobyc. Przyklad ów pokazuje, iz zrzeszenie jest srodkiem osiagania celów, zas z tej przyczyny jest przedmiotem zarzadzania. Inne typowe przedmioty zarzadzania majace tozsamosc owo gospodarstwo, kapela ludzi, jednostka. W wiekszosci wypadków wypelniaja one klasyczne funkcje zarzadzania, stad - nie mówiac o wyjatki - powiemy, iz zagadnienie zarzadzania majacy identycznosc jest na calosc podmiotem zarzadzania.
Z wyjatkiem szczególnych przypadków, podczas gdy np. zarzadzanie osobistym budzetem z wykorzystaniem pojedyncza osobe lub dyrygowanie gospodarstwa w pelni samowystarczalnego, osiaganie zamierzonych wyników zalezy po czesci od momentu dzialania innych podmiotów. Skutkiem tego kierowanie obejmuje dodatkowo stosunki (zwiazki) podmiotu z otoczeniem.
Kazdy podmiot w swym dzialaniu wykorzystuje zasoby. Zasoby sa przedmiotem zarzadzania. Az do najwazniejszych naleza zasoby ludzkie (sila robocza a jej kwalifikacje), zasoby finansowe, aktywa materialne (srodki trwale) i okres. Ostatnio co chwila wiekszego znaczenia w dzialaniu organizacji nabieraja zasoby srodowiska naturalnego i zasoby niematerialne (np. licencje, prawa autorskie), erudycja i relacje sposród otoczeniem spoleczno-gospodarczym zaliczane do zasobów kapitalu niematerialnego (ang. intangibles, intangible capital). Zatem w zarzadzaniu zasobami wyrózniamy najczesciej:
zarzadzanie zasobami ludzkimi,
zarzadzanie finansowe,
zarzadzanie aktywami,
zarzadzanie czasem,
zarzadzanie srodowiskiem,
zarzadzanie wiedza,
[URL=http://www.kozminski.edu.pl/pl/oferta-edukacyjna/studia-ii-stopnia-uzupelniajace-magisterskie/administracja/o-kierunku/]Administracja Warszawa[/URL]
zarzadzanie kultura
zarzadzanie relacjami, przede wszystkim istotne ostatnio kierowanie zwiazkami z klientem,
zarzadzanie kapitalem niematerialnym,
zarzadzanie problemami,
zarzadzanie konfliktami,
zarzadzanie stresem,
zarzadzanie jakoscia,
zarzadzanie ryzykiem,
zarzadzanie emocjami,
zarzadzanie nieruchomosciami,
zarzadzanie wartoscia firmy - Value Based Management.
Przedmiot zarzadzania w organizacjach[edytuj]

Przeznaczeniem organizacji jest systematyzowanie (porzadkowanie) dzialania jej uczestników w taki metoda, tak aby realizowala swa misje, osiagala pozadane wyniki albo wykonywala swe zadania w poblizu optymalnym wykorzystaniu (zuzyciu) zasobów.
Przedmiotem zarzadzania ogólnego (ang. General Management) jest organizacja w charakterze calosc. Az do zadan zarzadzania ogólnego trzeba administracja strategiczne, formowanie struktur organizacyjnych i kierowanie zasobami ludzkimi i aktywami. Prócz tego w nowym paradygmacie zarzadzania kladzie sie obfity nacisk na wladza oraz ksztaltowanie kultury korporacyjnej.
Przedmiotem zarzadzania funkcjonalnego sa zadania badz autonomicznych czesci organizacji, które nazywamy funkcjami. Zgodnie z jednej z definicji (H. James Harrington) funkcja w organizacji to grupa ludzi wykonujacych owo samo misja. Najwazniejsza dziedzina zarzadzania funkcjonalnego jest administracja operacjami, utozsamiane drzewiej sposród zarzadzaniem produkcja, a dzien dzisiejszy notorycznie okreslane ogólniej jako kierowanie wytwarzaniem wyrobów oraz uslug. Wspólczesnie wzgledne prestiz zarzadzania funkcjonalnego zmniejsza sie, jako ze w coraz wiekszym stopniu uzupelniane jest ono tudziez po czesci zastepowane zarzadzaniem procesowym.
Przechodzenie z zarzadzania funkcjonalnego na administracja procesowe jest zjawiskiem charakterystycznym w celu wspomnianej zmiany paradygmatu zarzadzania. W tym nowym paradygmacie zarzadzanie operacjami mozna tyczyc sie w charakterze administracja czynnikami konkurencyjnosci.
Zarzadzanie operacyjne - kierowanie czynnikami konkurencyjnosci[edytuj]

Wyróznia sie trzy klasyczne czynniki konkurencyjnosci: postac, koszt tudziez roznoszenie. Poreka wymaganej z wykorzystaniem bazar jakosci produktu (wyrobu ewentualnie uslugi badz pakietu produkty+uslugi), kosztu nabycia natomiast uzytkowania produktu tudziez wymaganej ilosci, róznorodnosci, terminowosci dostaw produktu natomiast szybkosci realizacji zamówien decyduje o konkurencyjnosci produktu, czyli o jego atrakcyjnosci rynkowej w porównaniu sposród innymi produktami. Wyjawszy czynników klasycznych duzego znaczenia nabieraja ostatnimi czasy takie czynniki, podczas gdy bieglosc obslugi klientów (ang. Customer Service) zas cechy jakosci wykraczajace poza stan konstrukcji natomiast wykonania, np. ekologicznosc oraz bezpieczenstwo produktu i procesu produkcji.
Zapewnienie jakosci na strategia skostnialy jest zadaniem kontroli jakosci. Monitoring jakosci jest funkcja organizacyjna. Monitoring jakosci wykonuje swoje funkcja w ów procedura, ze z wytworzonych produktów wybiera produkty spelniajace wymagania natomiast kwalifikuje je jako nadajace sie az do przekazania klientowi zewnetrznemu ewentualnie wewnetrznemu. Produkty nie spelniajace wymagan zostaja odrzucone przez kontrole jakosci tudziez kierowane do poprawek, az do naprawy ewentualnie az do zlomowania.
Zapewnienie jakosci na badania wspólczesny (w nowym paradygmacie zarzadzania) polega na zapewnieniu doskonalosci procesu wytwarzania natomiast dostarczania. Podstawa takiego postepowania jest teza, iz jesli dzielo na kazdym etapie procesu jest wysokiej jakosci, owo na wyjsciu procesu powstaje produkt wysokiej jakosci. W praktyce parametry charakteryzujace postac produktu musza implikowac sie w okreslonych i waskich granicach. Jesliby w istocie jest, mówi sie, ze bieg jest stabilny. Gdy aczkolwiek zostanie stwierdzone, ze blizej nie okreslony sposród parametrów jakosci produktu nie miesci sie w zadanych granicach, powinno sie poszukac w procesie miejsc, które sa przyczyna defektu, oraz potem skreslic owe przyczyny. W ten strategia realizowane jest sprzezenie zwrotne posrodku wyjsciem procesu, i miejscami w procesie decydujacymi o jego doskonalosci.
Opisany strategia sterowania procesem jest istota Kompleksowego Systemu Sterowania za pomoca Postac - (ang. TQC - Total Quality Control). W praktyce olbrzymia gros procesów to procesy nieciagle. W takich procesach takze przetwarzanie, gdy oraz jakosc produktu na wyjsciu maja nature statystyczna. W odniesieniu az do takich przypadków zas w odniesieniu az do procesów biznesowych mówimy o statystycznym sterowaniu procesami (ang. SPC - Statistical Process Control).
Zarzadzanie kosztami na procedura tradycyjny ma na celu redukcje kosztów dzialania organizacji. Para najpowszechniejsze srodki prowadzace do tego owo kontroling kosztów polegajacy na narzuceniu dyscypliny budzetowej (patrz: budzet, budzetowanie) wszystkim komórkom organizacyjnym tudziez czynienie oszczednosci.
W zarzadzaniu procesowym w miejsce o redukcji kosztów mówi sie o redukcji strat. Podstawa programu redukcji strat jest pogrupowanie strat. W odniesieniu az do niektórych procesów i funkcji, takich gdy przebieg produkcji, badz utrzymanie ruchu, punktem wyjscia az do klasyfikacji strat jest posegregowanie standardowa (np. siódemka rodzajów strat produkcyjnych, tzw. Szesc Wielkich Strat w pierwszym standardzie Total Productive Maintenance, szesnastka glównych strat w drugim standardzie tego systemu). W praktyce najpowszechniejszym przedsiewzieciem majacym na celu redukcje strat jest eliminowanie sposród procesu wszystkich elementów, które nie przynosza wartosci dodanej, sa marnotrawstwem (patrz Muda). Przedsiewzieciem kompleksowym jest wyszczuplanie procesów (ang. streamlining). Najczesciej nie ogranicza sie ono az do eliminowania elementów zbednych, choc wymaga przeprojektowania procesu. Podstawowa metodologia wyszczuplania procesów, w podobny sposób produkcyjnych gdy zas biznesowych, jest inzynieria przemyslowa - metanauka wspierajaca zarzadzanie operacyjne, traktowana czesto w charakterze samodzielna dyscyplina zarzadzania.
Najprostszy sytuacja konkurowania w oparciu o koszty to konkurencja cenowa. Na niektórych rynkach, w zasadzie rynkach profesjonalnych, wysoka danina produktu jest akceptowana pod warunkiem niskich kosztów eksploatacji produktu oraz niskich kosztów wylaczenia produktu z eksploatacji. W takich przypadkach artykul konkurencyjny kosztowo owo produkt o niskim koszcie cyklu zycia.
Dostawa jak faktor konkurencyjnosci jest adekwatnie wiazka kilku róznych czynników, które - zaleznie od chwili stosunki (gl. od chwili obszaru produktowo-rynkowego oraz sytuacji konkurencyjnej) - maja wieksze lub mniejsze autorytet. Az do najwazniejszych sposród nich trzeba niezawodnosc dostaw, czyli napelniacz za sprawa dostawce obietnic dotyczacych terminu dostawy. Teraz rosnie istotnosc szybkosci dostaw, alias czasu, jaki uplywa od czasu momentu otrzymania zamówienia dzieki dostawce do momentu dostarczenia towaru na polozenie przeznaczenia. Czynnikiem podstawowym jest poreka wymaganej ilosci towaru, przeciez w ramach tego rosnie ranga róznorodnosci produktów. Targowisko wymaga bo coraz bardziej róznorodnych produktów dostarczanych coraz czesciej zas w coraz mniejszych partiach. Spelnienie tego warunku wymaga elastycznosci systemu produkcyjnego, która jest tym wieksza, im krótszy trwanie a pomniejszy koszt przestawiania (przezbrajania - patrz SMED).
Jak wspomniano do góry, jakosc, koszt tudziez dostawa nie sa jedynymi czynnikami konkurencyjnosci. Poreka pozostalych waznych teraz czynników konkurencyjnosci odbywa sie na krzyz administracja srodowiskiem zas administracja bezpieczenstwem.
Wyszczuplanie procesu zwykle prowadzi naraz do jego przyspieszenia.
Prawidlowo prowadzone przeprojektowanie procesu pozwala zdobyc zarazem redukcje kosztów natomiast poprawe jakosci produktu. Przeprojektowanie radykalne procesów biznesowych to reengineering, jaki stosowany jest w tej chwili nieslychanie nieczesto, skoro radykalizm jego metodologii przynosi w warunkach przemyslowych na caloksztalt wiecej efektów negatywnych, niz pozytywnych. Do mniej radykalnych metodologii doskonalenia procesów naleza Business Process Redesigning a Ulepszanie Procesów Biznesowych (ang. Business Process Improvement).
Inne podmioty zarzadzania[edytuj]

Gospodarka przyswajajaca (zbieractwo, myslistwo, lowienie ryb, pierwotne rolnictwo) wykorzystuje ograniczone zasoby naturalne, tym samym jej celem jest nie wprost przeciwnie nabywanie zas eksploatacja tych zasobów, pomimo tego takze ich protekcja. Wystepuja tedy owszem niektóre, niezbedne elementy zarzadzania, kiedy rozpad pracy, planowanie robót gospodarskich i koordynowanie ich tudziez proste czynnosci administracyjne, gdy wpis inwentarza.
W gospodarce pierwotnej (samowystarczalnej) podobnie kiedy w gospodarce przyswajajacej a w wielu formach gospodarki kolektywnej (np. zagospodarowanie dzialów wodnych, system ekonomiczny lesna) praca na pelnia nie ma ustalonej ceny, w takim razie nie musi odbyc sie po tej stronie w ogóle administracja finansowe. Nie wystepuje tu kierowanie strategiczne, i zarzadzanie operacyjne ogranicza sie do organizacji pracy.
W gospodarstwach rolnych tudziez w najprostszych formach dzialalnosci gospodarczej, jak znikomy handel, uslugi i wyrób (rzemioslo) wystepuja elementy strategii oraz zarzadzania zasobami (poniewaz wystepuje substytucja pracy, kapitalu natomiast energii), administracja jakoscia natomiast organizacja pracy. Kategoria wynikowa jest tu zysk albo placa, wystepuje wobec tego zarzadzanie zakupami, toz nie wystepuje zarzadzanie kosztami.
W gospodarstwach domowych podstawowym zagadnieniem zarzadzania jest alokacja dochodu tudziez dysponowanych zasobów pracy a czasu pomiedzy konsumpcje biezaca (w tym odpoczynek, odpoczynek natomiast rozrywka), oszczednosci tudziez inwestycje w przyszlosc (np. edukacje).
Szczególna dziedzina zarzadzania jest kierowanie osobiste, którego podmiotem jest jednostka, oraz przedmiotem na calosc jej budzet czasu. Zarzadzanie od czasu do czasu za punkt wyjscia bierze uswiadomienie sobie za sprawa jednostke hierarchii wartosci dotyczacej tego, co jest gwoli niej grunt w jej zyciu. Celem jest racjonalne gospodarowanie niekiedy, tzn. alokowanie go wg priorytetów wynikajacych sposród owej refleksji. Wprawa zarzadzania kiedy niekiedy bywa plus istotnym atutem pracownika w organizacji.
Inna szczególna dziedzina zarzadzania sa sytuacje szczególne; wyróznia sie na przyklad kierowanie katastrofami, kierowanie konfliktami, zarzadzanie kryzysowe.
Historycznie najwczesniejsza, w pelni dojrzala dziedzina zarzadzania jest administracja terytorialna natomiast panstwowa. Najwczesniej uksztaltowala sie zarzadzanie w miejsce (prawdopodobnie w 2 polowie VI tysiaclecia p.n.e.), bowiem miasta powstaly nim powstaly panstwa.
Teoretycy zarzadzania[edytuj]

The comments to this entry are closed.